Drogi Użytkowniku,

W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych (‘Dane Osobowe’).

Administratorem danych osobowych jest Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5291579495, REGON 147063707, e-mail: ziolove@ziolove.pl.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a  Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand dotyczącej usług świadczonych przez Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand. Ponadto, Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand może wykorzystywać Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand, w tym profilowania Danych Osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. Dla celów marketingowych Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand może również przetwarzać Dane Osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora: ziolove@ziolove.pl. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług. Dane Osobowe będą przechowywane przez Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand. W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Użytkownika bądź cofnięcia zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do żądania od Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Wild Bunch Agnieszka Senderska-Sztand.

pozdrawiamy

Zespół Ziolove

Add to cart