sprawdzić całkowity: 0,00 zł
Malezja
PL/ENG
Darmowa dostawa
Bezpłatna wysyłka (DPD Kurier) przy zamówieniach 150,00 zł i więcej.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ZIOLOVE

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy Ziolove dostępny pod adresem internetowym https://ziolove.pl/ prowadzony jest przez  firmę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Herbavis sp. zo.o.

NIP: 5291839588,
REGON: 521431509,
adres: ul. Sosnowa 25, 05-807 Podkowa Leśna

mail: sprzedaz@ziolove.pl 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Herbavis sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5291839588, REGON 521431509, adres: ul. Sosnowa 25, 05-807 Podkowa Leśna

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ziolove.pl/

Umowa zawarta na odległość  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

 1. pod adresem korespondencyjnym Herbavis sp. z o.o., ul. Sosnowa 25, 05-807 Podkowa Leśna
 2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sprzedaz@ziolove.pl
 3. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§4 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Herbavis sp. z o.o. przetwarza na zasadach wskazanych w  POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§5 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres dostawy, adres do rozliczeń.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§6 JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zamówienia składane drogą elektroniczną:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 1. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 2. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§7 SPOSOBY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
 3. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Herbavis sp. z o.o. firma kurierska.

§8  PŁATNOŚĆ ONLINE ZA ZAMÓWIENIE

 1. Przelewy online dokonywane są przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Herbavis sp.zo.o. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
 2. Operatorem kart płatniczych jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6 w Sopocie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, Regon 191781561.
 3. Dostępne formy płatności:

Przelew online

Przelew tradycyjny

Płatność BLIK

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej „Zamawiającego” albo „Sprzedawca” dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszt dostawy dla dostaw krajowych uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy:
 • przesyłka standardowa kurierem DPD
 • przesyłka standardowa kurierem inPost

Ceny dla przesyłek krajowych oraz przesyłek „za pobraniem” podane są po wybraniu formy sprzedaży za pobraniem w sklepie internetowym.

§10 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i tym samym powstaje zobowiązanie finansowe wobec Sprzedającego.

W przypadku wyboru płatność elektroniczna / karta płatnicza, Klient dokonuje płatności przed realizacją zamówienia w formie przedpłaty – w przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 1. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
 2. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski.
 4. Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera stan paczki, jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny (jest on pomocny przy reklamacji i może okazać się jedynym wartościowym dowodem, który kupujący będzie mógł przedstawić).
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców.

§11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W chwili złożenia przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązane finansowe z tytułu jego zrealizowania. Wycofanie zamówienia jest możliwe tylko wówczas, gdy towar zamówiony przez Klienta nie został jeszcze wysłany. W innych przypadkach Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane:
 • Poprzez wypełnienie formularza zwrotu znajdującego się pod linkiem https://ziolove.pl/zwroty/ wraz z numerem zamówienia i dołączenie wypełnionego formularza zwrotu do zwracanej paczki z produktem.
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta poprzez formularz zwrotu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru. Kwotę zwrotu stanowi cena towaru bez kosztów transportu. Zwrot płatności jest możliwy jedynie w przypadku towaru nierozpakowanego i nieużywanego.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Produkty noszące ślady używania nie podlegają zwrotowi.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§12 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis powodu reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
 • wady technicznej towaru
 • wady powstałej w wyniku dostawy
 • innej wady lub niezgodności produktu lub usługi niepowstałej z winy kupującego
 1. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zgodnie z art 561 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli wymiana bądź usunięcie wady nie nastąpią, bądź w przypadku ujawnienia kolejnej wady, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z dowodem zakupu i instrukcją jeżeli taka była przy zamawianym towarze.
 4. Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy zostanie to ustalone pomiędzy Wysyłającym a Sprzedającym.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sprzedającego.

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA

REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest Herbavis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sosnowej 25, 05-807 Podkowa Leśna , NIP 5291839588, REGON 521431509.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zleceń. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Usługodawca – Herbavis sp. zo.o. jest administratorem danych swoich klientów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  – zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  – w zakresie i celu niezbędnym do stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Herbavis sp.zo.o.,
  – w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Herbavis sp.zo.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sprzedaz@ziolove.pllub osobiście w siedzibie firmy: przy ul. Sosnowej 25, 05-807 Podkowa Leśna w godzinach pracy 9-15.
 7. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu jak najlepszej ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usługodawca – Herbavis sp.zo.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

w górę
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję serwisu
Sklep internetowy Shoper.pl